Giới Thiệu

Cơ sở thông tin  của Địa Chỉ Công Ty của chúng tôi là website cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, là nơi chia sẻ trao đi thương và kết nối tình yêu các doanh nghiệp.

Được xây dựng và phát triển mạnh về thông tin doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.
Giải pháp của toàn quốc Hồ Sơ nhằm cung cấp đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công cụ tra cứu, tìm kiếm hữu ích cũng như  là môi trường chia sẻ, trao yêu  thương giữa các doanh nghiệp này tới doanh nghiệp kia.

Mục tiêu đặt ra  của Địa Chỉ Công Ty là:

Sử dụng và tiếp cận  công nghệ hiện đại để tổ chức lại CSDL doanh nghiệp cho  cả nước
Cập nhật thong tin  nhanh chóng, chính xác & kịp thời để nắm bắt cơ hội
Kết nối cộng đồng với các  doanh nghiệp trong nước
Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác thông tin  mà các doanh nghiệp có
Tìm kiếm cơ hội trao tình yêu chung sức , nhà cung cấp và  dịch vụ
Cám ơn  khách hang và các bạn luôn đã ủng hộ Địa Chỉ Công Ty,để  chúng tôi sẽ luôn  tiếp tục xây dựng & đẩy mạnh cũng như  đưa thêm những tính năng tiện ích phục vụ tới mọi người